Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wij raden U aan om deze algemene voorwaarden goed door te nemen. Als U reserveert, verklaart u zich gelijktijdig akkoord met de inhoud van deze voorwaarden.

1. Reserveren

U kunt bij Ka-Ré Costa Blanca vakantiewoningen via de website of per e-mail een aanvraag indienen voor het huren van een bepaalde woning in een bepaalde periode. Een definitieve reservering geschiedt altijd door middel van het invullen van het reserveringsformulier via de website. Direct na de ontvangst van het reserveringsformulier zal Ka-Ré Homeservices U via de mail de reservering bevestigen. Bij deze bevestiging ontvangt u tevens een factuur met betaalwijze en verdere relevante informatie. Hebt U binnen 5 dagen geen bericht van ons ontvangen, dan dient u contact op te nemen met Ka-Ré Costa Blanca vakantiewoningen. (0034-647 62 49 21).

De minimale huurperiode in het hoogseizoen (1 juli tot 15 september) is 7 nachten.

2. Optierecht

U kunt een optie nemen op de woning van uw keuze. Deze optie neemt U via de website, telefonisch of per mail. U kunt optie maximaal voor 2 dagen vastleggen. Als U binnen deze 2 dagen de optie niet omzet in een reservering, vervalt de optie.

3. Reserveringskosten

De prijzen van de woningen zijn inclusief reserveringskosten.

4. Prijzen

De prijzen op de website van Ka-Ré Costa Blanca vakantiewoningen zijn actueel. Behoudens fouten en prijsstijgingen, dienen de bedragen overeen te komen met de bedragen genoemd in de bevestiging. U dient hiertoe de bevestiging goed te controleren.

5. Betaling

Op de factuur/bevestiging wordt vermeld, dat er een aanbetaling dient plaats te vinden van 20% van het totaal bedrag. Deze aanbetaling dient binnen 14 dagen na de datum van de factuur/bevestiging plaats te vinden. Het restant moet uiterlijk 6 weken voor aanvang van uw verblijf in ons bezit zijn. Bij reservering binnen 6 weken voor aanvang van uw verblijf moet het gehele bedrag ineens betaald worden. Ka-Ré is gerechtigd de reservering te annuleren bij niet-tijdige of onvolledige betaling. De bedragen, die tot dan toe betaald zijn worden in dat geval niet terugbetaald.

6. Annulering

Annuleringen dienen per mail aan Ka-Ré Costa Blanca vakantiewoningen te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de schriftelijke annulering zendt Ka-Ré U een bevestiging van uw annulering en de daarbij behorende factuur.
Bij annulering gelden de volgende voorwaarden:
• Bij annulering vanaf de dag van reservering tot 42 dagen voor de dag van aankomst bent u 20% van het factuurbedrag verschuldigd.
• Bij annulering vanaf de 42ste dag tot de dag van aankomst bent u het gehele factuurbedrag verschuldigd.
Als Ka-Ré genoodzaakt wordt tot annulering van de al gereserveerde vakantiewoning, door welke omstandigheid dan ook, zal de huurder hiervan direct in kennis worden gesteld en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Als huurder dit alternatief niet accepteert, of als Ka-Ré geen alternatief kan aanbieden, zal Ka-Ré onmiddellijk het al door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
Wij raden u dringend aan goed verzekerd op reis te gaan. Een goede reis-, bagage-, ongevallen- en ziektekostenverzekering behoedt u voor de financiële gevolgen van ongevallen of ziekte. Laat u zich hierover goed voorlichten bij uw verzekeringsagent

7. Wijzigingen door de huurder

Indien u in uw reeds gedane reservering een wijziging wenst aan te brengen, dient u dit direct aan Ka-Ré door te geven. Deze wijziging wordt door Ka-Ré schriftelijk bevestigt. De hieraan verbonden kosten bedragen altijd € 30,-. Wijzigingen in huurperiode en/of wisseling van accommodatie worden gezien als overboekingen.

8. Overboekingen door de huurder

Wenst u over te boeken naar een andere vakantiewoning óf de huurperiode te wijzigen dan is dit mogelijk tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode van de eerder gereserveerde vakantiewoning. Het wijzigen van de huurperiode of de vakantiewoning is uitsluitend mogelijk naar een periode gelegen binnen max. 2 kalendermaanden van de geboekte huurperiode.  Indien u later dan deze voornoemde termijn van 6 weken voor aanvang van de huurperiode wenst over te boeken of naar een periode gelegen buiten de 2 kalendermaanden van de reeds geboekte huurperiode, dan wordt dit als annulering en nieuwe boeking beschouwd en zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht (zie punt 6). De kosten voor het wijzigen van de vakantiewoning of huurperiode bedragen € 75,-. Indien u wenst over te boeken naar een andere vakantiewoning én de huurperiode wijzigt, dan wordt dit gezien als 2 wijzigingen, zijnde 2x € 75,-.

9. Huisdieren

Het meenemen van een huisdier is niet altijd toegestaan. Huurder dient dit bij de reservering na te vragen voor de desbetreffende vakantiewoning. Indien u wel uw huisdier mee mag nemen, dan brengt dit extra schoonmaak met zich mee. Daarom brengen wij per huisdier eenmalig € 25,- in rekening. Het dragen van een vlooienband is voor hond en kat verplicht. De eventuele door een huisdier aangerichte schade dient altijd door de huurder vergoed te worden.

10. Zorg voor huis en omgeving

De gehuurde vakantiewoning dient met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust van de omgeving. Indien de huurder zich niet als goede huurder gedraagt of ernstige hinder of last veroorzaakt voor zijn omgeving, kan hem de verdere toegang tot het vakantiehuis worden ontzegd zonder aanspraak op restitutie van de huursom.
Indien de huurder onverhoopt schade toebrengt aan de gehuurde vakantiewoning en/of inventaris, dient dit onmiddellijk aan Ka-Ré Costa Blanca vakantiewoningen te worden gemeld. De daarmee verband houdende reparatie- en/of vervangingskosten dienen onmiddellijk worden vergoed. De huurder is aansprakelijk voor de door hem/haar of door medehuurders en eventuele bezoekers veroorzaakte schade, ook indien deze na vertrek geconstateerd wordt.

11. Water, gas en elektra

De prijzen die Ka-Ré Costa Blanca vakantiewoningen u aanbiedt zijn exclusief water, elektra en/of gas, tenzij anders aangegeven. Bij gebruik van airconditioning en/of elektrische verwarming, dient de huurder zuinig om te gaan met energie d.w.z. deze alleen te gebruiken als de deuren en ramen en deuren gesloten zijn. Bij weekverhuur is er één gasfles bij de huursom inbegrepen en bij maandverhuur is er maximaal één gasfles bij de huursom inbegrepen. De huurder dient bij maandverhuur zelf de gasflessen om te ruilen op een door Ka-Ré aan te wijzen locatie.

12. Maximaal aantal personen

De beschrijving van de vakantiewoning op onze site vermeldt het maximaal aantal personen dat in de vakantiewoning mag overnachten. Dit aantal kan in geen geval overschreden worden, tenzij u schriftelijke toestemming heeft van Ka-Ré. Bij overschrijding kan de huurder de toegang tot het vakantiehuis worden ontzegd zonder aanspraak op restitutie van de huursom.

13. Aankomst en vertrek

De vakantiewoning kunt u tussen 17.00 uur en 23.00 uur betrekken en u dient op de dag van vertrek de woning om uiterlijk 10.00 te verlaten. Andere tijden kunnen alleen in overleg met Ka-Ré geaccepteerd worden. Bij aankomst of vertrek tussen 23.00 en 07.00 uur dient een toeslag van € 40,00 te worden betaald

Tijdens uw verblijf dient u de vakantiewoning zelf schoon te houden en de was te doen. Het gehuurde vakantieverblijf dient altijd “bezemschoon” na afloop van uw verblijf door u te worden opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren eveneens schoon terug in de kast en alleen het laatste wasgoed kunt u vuil laten liggen. Indien er meer wasgoed achter blijft zal het extra wassen verrekend worden met de borg.

14. Overige kosten

Ka-Ré brengt voor de verplichte eindschoonmaak kosten per woning in rekening. De prijs hiervoor is per woning verschillend en wordt bij reservering op de faktuur vermeld. Ka-Ré berekent een borg vanaf € 500,-, welke ook op de factuur komt te staan. Deze wordt na controle door de beheerder, na aftrek van eventuele schade, verbruik van de elektriciteit of andere kosten, en na invullen door de huurder van het evaluatieformulier, binnen 1 maand na vertrek per bank terugbetaald.
Bij aankomst en/of vertrek tussen 23.00 en 07.00 uur geldt een toeslag van EUR 40,00 per gebeurtenis

15. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid bij boeking:
Degene die een reis boekt, mede namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt. Het onder geen voorwaarde toegestaan de accommodatie onder c.q. door te verhuren.

Huurders maken voor eigen risico gebruik van de accommodatie en alle aanhorigheden. In geen enkel geval kan de eigenaar/verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken en of andere gevolgen, ontstaan door het gebruik van de accommodatie

Bouwwerkzaamheden

Veel vakantiebestemmingen zijn continue in ontwikkeling. Accommodaties in ons aanbod hebben van tijd tot tijd onderhoud nodig. Wij vragen hiervoor om uw begrip. Indien er in één van onze accommodaties werkzaamheden worden uitgevoerd en wij zijn hiermee bekend, zullen wij u hierover berichten. Overlast hieraan zal door de accommodatieverschaffer echter zo veel mogelijk worden beperkt. Ook kunnen er buiten uw complex werkzaamheden plaatsvinden, zoals b.v. wegwerkzaamheden aan lokale voorzieningen of het bouwen van een nieuw gebouw.
Op deze werkzaamheden hebben wij als verhuurorganisatie geen enkele invloed en wij erkennen hiervoor geen aansprakelijkheid.

Geluidsoverlast

De normen van geluidsoverlast zijn toleranter dan in Nederland. Indien u gevoelig bent voor geluidsoverlast raden wij aan te kiezen voor een accommodatie zonder discotheek en/of bar en buiten het centrum. De accommodaties in het centrum zijn vaak gelegen in de nabije omgeving van restaurants, winkels en uitgaansmogelijkheden. De accommodatieverschaffer heeft zeer beperkt invloed op luidruchtig gedrag van medevakantiegangers.

Normen en waarden

Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen en gewoontes, een andere cultuur, ander klimaat, ander eten, anders dan thuis. Dit is één van de aantrekkelijke kanten van de vakantie, maar het is ook een aspect om rekening mee te houden. Plaatselijke gebruiken en gewoontes zijn soms niet gebruikelijk in Nederland, maar daarom niet minder waardevol.

Ongedierte

Op veel vakantiebestemmingen met een warm klimaat komen deze ongewenste bezoekers voor. Dit is niet altijd 100procent uit te sluiten. Maak bij constatering hiervan zo spoedig mogelijk melding hiervan. Vaak zal door middel van insecticiden het ongedierte wordt bestreden. Toch zal men het gebruik hiervan zoveel mogelijk beperken, omdat dit schadelijk is voor mens en milieu.

Water -en stroomvoorzieningen

Water is op veel van onze bestemmingen schaars. Het kan dan ook voorkomen dat u gedurende bepaalde dagdelen geen water heeft. De verhuurorganisatie kan niet voor de gevolgen hiervan aansprakelijk worden gesteld

Ka-Ré draagt geen aansprakelijkheid voor:
• Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in een door u gehuurde vakantiewoning.
• Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen van stroom en/of water.
Gebruik van het gehuurde door huurder geschiedt geheel voor risico van de huurder.

16. Klachten

Wij doen ons uiterste best om de vakantie van al onze gasten tot in de puntjes te verzorgen. Toch kan er onverhoopt een kink in de kabel komen in de uitvoering hiervan. Voor een goede uitvoering blijven wij mede afhankelijk van onze derden.
Mocht huurder onverhoopt klachten hebben tijdens diens verblijf, dan dient dit onverwijld aan Ka-Ré te worden doorgegeven. Via overleg met de eigenaar zal dan worden getracht de klachten zo snel en goed mogelijk op te lossen. Kan een en ander niet naar tevredenheid van beide partijen worden geregeld, dan dienen de klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de huurperiode, schriftelijk te worden bevestigd en toegelicht.
Ka-Ré is niet aansprakelijk voor zelfstandig (zonder medeweten en uitdrukkelijke toestemming van Ka-Ré) ondernomen stappen zoals het aanvaarden van een ander huurhuis of hotel. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.

17. In alle gevallen treedt Ka-Re slechts op als bemiddelaar. Feitelijk ontstaat er bij het reserveren van een accommodatie een huurovereenkomst tussen huurder en de eigenaar van een object.

18. Laagseizoen is van 1 november tot 31 maart. Tussenseizoen is van 1 april tot 30 juni en van 16 september tot 31 oktober. Hoogseizoen is van 1 juli tot 15 september.